Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Garážujeme s.r.o.

se sídlem Hradní 27/37, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00

identifikační číslo: 02133695

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57302

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.garazujeme.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Garážujeme s.r.o., se sídlem Hradní 27/37, Ostrava - Slezská Ostrava, 710 00, identifikační číslo: 02133695, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57302 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.garazujeme.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.2. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNÁVKA ZAVAZUJÍCÍ K PLATBĚ“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 261433285/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“) a to předem na základě zálohové faktury.

3.2. Prodávající je oprávněn před akceptací objednávky požadovat zálohu do výše až 50 % kupní ceny za zboží jehož kupní cena přesáhne 30 000 Kč s DPH a za zboží vyrobené nebo upravené na míru dle přání zákazníka. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 0 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 0), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 0 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@garazujeme.cz.

4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 0 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu: Dlouhá 364/47, Těrlicko 735 42. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 0 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. Společnost Garážujeme s.r.o. se zavazuje informovat klienta o termínu dodání a montáže zboží minimálně 48h před dodáním/montáži. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Náklady spojenými s opakovaným doručováním zboží se rozumí zejména náklady na dopravu do sjednaného místa dodání zboží a současně náhrada mzdy zaměstnanců prodávajícího, kteří zmařenou dodávku zboží realizovali.

5.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží při přepravě a případné poškození zjevně vzniklé během přepravy ihned reklamovat naším pracovníkům, jež zboží doručili. Pozdější reklamace poškození vzniklých při přepravě nebo zjevných vad dodaného zboží mohou být dle obecně závazných právních předpisů kvalifikována jako opožděné.

5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6. STRANY MOHOU SJEDNAT, ŽE SOUČÁSTÍ DODÁNÍ ZBOŽÍ BUDE ROVNĚŽ MONTÁŽ DODÁVANÉHO ZBOŽÍ. V TAKOVÉMTO PŘÍPADĚ JE KUPUJÍCÍ POVINEN SDĚLIT PRODÁVAJÍCÍMU PŘI OBJEDNÁVCE ZBOŽÍ VEŠKERÉ OKOLNOSTI, KTERÉ MOHOU MÍT VLIV NA MONTÁŽ DODÁVANÉHO ZBOŽÍ A SOUČASNĚ ZAJISTIT PŘI MONTÁŽI SVOU ÚČAST, PŘÍPADNĚ ÚČAST POVĚŘENÉ OSOBY, KTERÁ JE POVINNÁ UPOZORNIT ZAMĚSNANCE PRODÁVAJÍCÍHO REALIZUJÍCÍ MONTÁŽ NA EXISTENCI PŘÍPADNÝCH TECHNICKÝCH PŘEKÁŽEK REALIZACE MONTÁŽE, PŘÍTOMNOST TECHNICKÝCH SÍTÍ, PARAMETRY BUDOVY, KDE BUDE MONTÁŽ REALIZOVÁNA A PODOBNĚ. ZA TÍMTO ÚČELEM MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ VYŽÁDAT U KUPUJÍCÍHO VYDÁNÍ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÝCH PARAMETRECH BUDOVY A POZEMKU, NA KTERÉM JE MONTÁŽ REALIZOVÁNA.

5.7. Prodávající zajišťuje dopravu zboží nákladními auty do 15t. Délka auta je okolo 11 m a výška s nákladem až 4 m. Garáže, zahradní domky a kotce pro psy prodávající dopraví pouze do míst, kde je možné s takovýmto autem bezpečně dojet. Za posouzení, zda je možné na dodací adresu výše popsaným nákladním autem dojet, zodpovídá kupující. Zboží se převáží rozmontované. Pokud strany sjednaly, že součástí dodávky bude i montáž, prodávající dopraví na dodací adresu již hotové stěny, které montéři prodávajícího smontují k sobě až na místě určení. S jednotlivými díly je možné na místě manipulovat. Montéři prodávajícího přenášejí jednotlivé díly garáže na vzdálenost max. 30 m od zaparkovaného auta po rovném zpevněném terénu. Pokud tyto podmínky nejsou ze strany kupujícího splnitelné, musí kupující zajistit místo, kde montéři prodávajícího garáž, zahradní domek, či kotec dovezou, složí z auta a kupující si musí zajistit dopravu na místo určení i montáž ve vlastní režii a na vlastní náklady.

5.8. Bezprostředně po smontování je nutné konstrukci ukotvit do podloží. Pokud si tuto službu kupující neobjednal předem u prodávajícího, nebo ukotvení montéři prodávajícího z objektivních příčin (nevhodně připravené podloží, špatná kvalita starého betonu, kameny, suť atp.) nemohli provést, je kupující povinen ukotvení do podloží zajistit svépomoci. Za škody způsobené silným větrem nenese prodávající odpovědnost, pokud konstrukce nebyla montéry prodávajícího ukotvena.

5.9. V případě velkých sněhových srážek je kupující povinen ze střechy neodkladně odstranit sníh. Týká se především konstrukcí s pultovou střechou, konstrukce se sedlovou střechou mají výhodu většího sklonu a sníh z nich obvykle sjede sám. V případě, že se tak nestane a sedlovou střechu zatíží větší množství sněhu, je kupující povinen ho neodkladně sundat i ze sedlové střechy.

5.10. Z logistických důvodů prodávající nezajišťuje úklid po montáži. Sundání ochranné fólie i úklid zajišťuje kupující. Barevné plechy na stěnách mohou být překryté ochrannou fólií, která slouží jako ochrana při přepravě. Odstranění ochranné fólie prodávající nezajišťuje. Kupující je povinen neodkladně odstranit ochrannou fólii ze všech plechů. Na místě montáže montéři prodávajícího ponechají jak ochrannou fólií, tak drobné ochranné a montážní prvky.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené v důsledku nekvalitní montáže nebo nesprávného technologického postupu při montáži, pokud takováto montáž nebyla realizována prodávajícím.

6.6. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou prodlením v dodání zboží, pokud takovéto prodlení bylo způsobeno zásahem vyšší moci (vis maior), kterou se pro účely těchto podmínek rozumí zejména živelní pohroma, nehoda nebo porucha dopravního prostředku případně jiného technického zařízení, zranění nebo nemoc pověřeného zaměstnance prodávajícího a podobně.

6.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

6.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dodací adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 0) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10. Zásadám zpracování osobních údajů se věnujeme v samostatné kapitole zde. 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. DORUČOVÁNÍ

A REFERENCE

10.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Podávající na své webové stránce umisťuje reference, které obdržel e-mailem od kupujících. Tyto reference mají dvě podoby:

a) Reference včetně razítka nebo podpisu kupujícího, které jsou umístěné ve formátu PDF na webové stránce prodávajícího (stránka „reference“).

b) Krátké zprávy, které prodávající obdržel od kupujících e-mailem. Tyto krátké zprávy jsou viditelné na několika místech na webové stránce prodávajícího mimo jiné na stránce „reference“.

Prodávající zveřejňuje reference pouze od kupujících, kterým dodal zboží. Prodávající zveřejňuje pouze pravdivé reference. Negativní reference prodávající nezveřejňuje v případě, že si kupující stěžuje na vlastnost produktu, která je popsaná na webové stránce prodávajícího a mohl se s ní seznámit před zakoupením zboží. Negativní reference prodávající nezveřejňuje také v případě, kdy si kupující stěžuje na okolnosti spojené s dodáním zboží, které prodávající objektivně nemohl ovlivnit. Prodávající také nezveřejňuje reference, které obsahují vulgární, hanlivá, urážlivá, rasistická a podobná sdělení nebo slova.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Garážujeme s.r.o., Hradní 27/37, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00, adresa elektronické pošty info@garazuejem.cz, telefon 775 10 27 10.

V Ostravě dne 30.12.2022
Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu).

Adresát

Internetový obchod: garazujeme.cz

Společnost: Garážujeme s.r.o.

Se sídlem: Hradní 27/37, Ostrava – Slezská Ostrava, 710 00

IČ/DIČ: IČ: 02133695, DIČ: CZ02133695

E-mailová adresa: info@garazujeme.cz

Telefonní číslo: 775 10 27 10

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží /o poskytnutí těchto služeb:

Datum objednání /datum obdržení:

Číslo objednávky:

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly uhrazeny způsobem:


a budou navráceny zpět způsobem
(v případě převodu na účet vyplňte prosím číslo účtu):

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Email:

Telefon:

V____________________, dne____________________

______________________________________

  Jméno a příjmení spotřebitele (podpis)