Plechová garáž a stavební povolení


Pro menší garáže postačí územní souhlas

 

Z pohledu stavebního zákona je klíčové rozlišit, zda se jedná o nepodsklepenou stavbu o jednom nadzemním podlaží do 25 mzastavěné plochy a do 5 m výšky (parametry jsou přesně specifikovány v ustanovení § 103 odst. 1. zákona č.183/2006 Sb., stavebního zákona). Pokud plechová garáž tyto parametry splňuje, je postup dle stavebního zákona zjednodušen, není vyžadováno stavební povolení, ale výhradně územní souhlas ve smyslu ustanovení § 96 stavebního zákona.

 

Jak vyřídit územní souhlas? 

 

Formulář pro oznámení záměru je obsažen v příloze č. 7 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Tento formulář obsahuje také seznam příloh, které je nezbytné společně s oznámením záměru stavebnímu úřadu doložit. K těmto přílohám patří zejména souhlasy sousedů s provedením záměru, situační výkres a jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy podle jeho charakteru. Přílohou oznámení o záměru není projektová dokumentace vyhotovena autorizovaným projektantem.  

 

Garáže větších rozměrů 

 

Pokud by garáž nesplňovala výše uvedené parametry (například přesahuje nad 25 m2 zastavěné plochy nebo 5 m výšky budovy), bude stavební povolení i rozhodnutí o umístění stavby vyžadováno, přičemž nutnou podmínkou je i zpracování projektové dokumentace autorizovanou osobou.

V obou případech lze doporučit záměr konzultovat s příslušným stavebním úřadem.

Tento článek jsme pro vás připravili ve spolupráci s Advokátní kanceláří JEŽOWICZOVÁ - PUSTÓWKA & Partners